Regulamin


Regulamin Serwisu Konfrontuj.pl (dalej również: „Regulamin”)
 

1 Cel i zakres działania Konfrontuj
 
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania serwisu społecznościowego, funkcjonującego pod adresem www.konfrontuj.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług.
 
Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Gości, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Konfrontuj Sp. z o.o. (dalej Konfrontuj) jako podmiotu dostarczającego Usługi.
 
Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja Regulaminu.
 
Celem Serwisu jest udostępnienie Użytkownikom możliwości wyrażenia ich emocji w zakresie bieżących tematów życia społecznego / codziennego oraz wizualna prezentacja stosunku emocjonalnego społeczeństwa wobec poszczególnych tematów. Wyniki aktywności Użytkowników oraz Gości nie są opiniami własnymi ani poglądami twórców (właścicieli) Serwisu.

 
2 Definicje
 
Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
 
 
a. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.konfrontuj.pl/kontakt informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Konfrontuj w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika i przepisach prawa.
 
b. Gość - użytkownik sieci Internet, który odwiedził Serwis i ma możliwość założenia Konta a także przeglądania konfrontacji i wyrażania swoich emocji w ramach Serwisu. Gość nie ma dostępu do wszystkich Usług w ramach Serwisu.
 
c. Konfrontuj – podmiot prowadzący serwis społecznościowy funkcjonujący pod adresem www.konfrontuj.pl tj. Konfrontuj Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-052), ul. Bolesława Chrobrego nr 20 lok. 2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000532386, NIP: 9731019125, REGON: 081243662, kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN.
 
d. Konfrontacja – temat przypisany do jednej z kategorii w ramach Serwisu, w zakresie którego Użytkownik oraz Gość może wyrazić swoje własne emocje poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk.
 
e. Moje konto / Konto - udostępnione przez Konfrontuj Użytkownikowi miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza Dane Osobowe i w ramach którego administruje Danymi Osobowymi. Użytkownik decyduje o celach i środkach przetwarzania Danych Osobowych w ramach Konta.
 
f. Login - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie rejestracji, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie. Loginem jest adres e-mail Użytkownika.
 
g. Serwis/Portal - portal społecznościowy dostępny pod adresem www.konfrontuj.pl
 
h. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Konfrontuj. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
i. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Konfrontuj z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 
j. Usługa/Usługi - wszelkie świadczenia na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy, w tym w szczególności usługa wyszukiwarki, Moje kategorie, Ulubione, newsletter.
 
k. Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu i założenie Konta w Serwisie uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu. Ponadto Użytkownik ma możliwość wyrażenia zainteresowania treściami przeznaczonymi dla osób dorosłych.
 
l. Wiarygodna Wiadomość – wiadomość zaadresowana do Konfrontuj za pośrednictwem formularza kontaktowego identyfikująca w sposób jednoznaczny treści, które potencjalnie naruszają normy prawne, w tym w szczególności dobra prawnie chronione Użytkownika/innych osób i jako takie powinny zostać usunięte bądź do których dostęp powinien zostać zablokowany. Wiarygodna Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, informacje wystarczające do zlokalizowania treści przez Konfrontuj (np. pełny, precyzyjny adres URL), jak również deklarację bądź oświadczenie, że zawiadamiający pozostaje w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane treści są bezprawne. Za Wiarygodną Wiadomość uznaje się również pisemne zawiadomienie/wezwanie organów i instytucji państwowych spełniające ustawowe przesłanki.


3 Techniczne warunki korzystania z Serwisu
 

 
3.1. Właścicielem Serwisu jest Konfrontuj.

3.2. Prowadzenie Serwisu obejmuje przede wszystkim:

a. udostępnienie przez Konfrontuj platformy umożliwiającej wyrażenie emocji Użytkowników i Gości w konkretnych tematach życia codziennego/społecznego, a także;

b. udostępnianie przez Konfrontuj przestrzeni serwerowej w celu tworzenia Kont, a także;

c. świadczenie Usług.


3.3. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Gościa/Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (dotyczy Użytkowników).
 
3.4 Korzystanie z Serwisu lub jego niektórych funkcjonalności może być uzależnione od dokonania rejestracji i założenia Konta. W takim przypadku możliwe jest dokonanie rejestracji, o której mowa w zdaniu poprzednim, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

3.5. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta niezbędne jest utworzenie/podanie Loginu, nadanie hasła do Konta oraz akceptacja Regulaminu.

3.6. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek nieautoryzowanych przez Konfrontuj programów/skryptów, w szczególności zakłócających lub automatyzujących w jakikolwiek sposób korzystanie z oferowanych przez Serwis funkcjonalności, w szczególności takich jak wirusy, boty, inne szkodliwe oprogramowanie i tym podobne.

3.7. Prawo do nazwy Serwisu, oprogramowania, baz danych stworzonych w ramach Serwisu, a także do elementów graficznych zamieszczanych przez Konfrontuj (z wyłączeniem utworów / znaków towarowych, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie) przysługują Konfrontuj.

4 Rejestracja w Serwisie / Zawarcie Umowy o świadczenie Usług
 
4.1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników i Gości.

4.2. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne (chyba, że przy danej Usłudze postanowiono inaczej – o czym Użytkownik / Gość jest wyraźnie informowany przed skorzystaniem z niej).

4.3. Konfrontuj świadczy za pośrednictwem Serwisu w szczególności następujące Usługi na rzecz Użytkowników i / lub Gości:

a. umożliwienie utworzenia Konta;

b. umożliwienie przeglądania treści i materiałów umieszczonych przez Konfrontuj w ramach Serwisu;

c. otrzymywanie za wyraźną zgodą Użytkownika lub Gościa bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Serwisu, na podany adres poczty elektronicznej;

d. w przypadku Użytkowników, którzy uzupełnili w zakresie Konta niezbędne Dane Osobowe – możliwość personalizowania treści wyświetlanych w ramach Serwisu (tj. wyświetlania jedynie określonych kategorii Konfrontacji).

e. umożliwienie Użytkownikom dodania poszczególnych Konfrontacji do kategorii Ulubionych.


4.4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta oraz potwierdzenia przez Użytkownika woli założenia Konta poprzez aktywowanie linku zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.
 
4.5. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub skorzystania z opcji połączenia Konta z portalem Facebook.

4.6. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą: adresu e-mail, a w ramach Moje konto również: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, kod pocztowy. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie Danych Osobowych osób trzecich. Użytkownik może również dobrowolnie uzupełnić inne Dane Osobowe w ramach Konta.

4.7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

b. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;

c. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym / przekazane przez portal Facebook są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;

d. jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych Osobowych oraz innych informacji i treści bez odpowiedniego zezwolenia;

e. akceptuję i zobowiązuję się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;

f. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Konfrontuj wyglądu Serwisu w tym układu Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta informacji, okien, banerów, reklam.


5 Dane Osobowe

 

5.1. Administratorem Danych Osobowych jest Konfrontuj Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-052), ul. Bolesława Chrobrego nr 20 lok. 2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000532386, NIP: 9731019125, REGON: 081243662, kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN.
 
5.2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania ewentualnych rozliczeń z Użytkownikiem.

5.3. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta.

5.4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane Osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub wysłaniu takiego żądania do Konfrontuj.

5.5. Konfrontuj stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

5.5. Konfrontuj uprawnione jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Konfrontuj nie udostępnia wbrew prawu Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym osobom.

5.6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce zatytułowanej "Polityka Prywatności / Cookies Serwisu Konfrontuj" dostępnej na stronie internetowej www.konfrontuj.pl/privacy-policy.

6 Zasady korzystania z Serwisu

 

6.1. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Konfrontuj, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, stanowi to ważny powód dla zawieszenia Usług względem tego Użytkownika lub usunięcia jego Konta na odrębnych zasadach określonych w Regulaminie.
 
6.2. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Gości;

b. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;

c. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;

d. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;

e. powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z Serwisu.


6.3. Ewentualne zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać ograniczony lub uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności, na odrębnych zasadach określonych poniżej.
 
6.4. W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość (Moje konto) po uzupełnieniu niezbędnych Danych Osobowych zdefiniować kategorie Konfrontacji do których chciałby uzyskać dostęp. Domyślnie Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich kategorii Konfrontacji za wyjątkiem tych oznaczonych jako dostępnych dla osób dorosłych (powyżej 18 roku życia).

6.5. W ramach danej konfrontacji Użytkownik lub Gość może wyrazić swój osobisty stosunek do danego tematu poprzez naciśnięcie dostępnych w Serwisie przycisków umożliwiających wyrażenie emocji.

6.6. Wraz z aktywnością Użytkowników oraz Gości i wyrażanymi emocjami, w ramach danej konfrontacji będą na bieżąco prezentowane wyniki oraz statystyki natężenia emocji i osobistego stosunku Użytkowników oraz Gości.

6.7. Użytkownicy mają możliwość korzystania w ramach Serwisu z dostępnych funkcjonalności społecznościowych pozwalających m.in. na przesyłanie Konfrontacji czy dodawanie do swoich kont w ramach portalu Facebook.

7 Newsletter

 

7.1. W celu zawarcia usługi dostarczania przez Konfrontuj newslettera, Użytkownik lub Gość może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w polu „Zapisz się do newslettera” oraz naciśnięcie przycisku „Zapisz”.
 
7.2. Gość może również podczas rejestracji dobrowolnie zaznaczyć odpowiedni checkbox z oświadczeniem (wyrażeniem zgody) na otrzymywanie informacji handlowych.

7.3. Umowa o świadczenie usługi dostarczania newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika lub Gościa woli otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Konfrontuj na podany adres e-mail.

7.4. Użytkownik lub Gość może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania usługi newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym newsletterze lub poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres web@konfrontuj.pl podając adres e-mail, na który wysyłany jest newsletter.

8 Zablokowanie i/lub usunięcie Konta

 

8.1. Konfrontuj ma prawo w każdym czasie ograniczyć prawo Użytkownika do korzystania z Serwisu, jak również zawiesić świadczenie Usług (w tym zablokować tymczasowo Konto) wyłącznie z ważnych powodów tj. (katalog zamknięty):
 
a. Użytkownik dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 
b. Użytkownik rażąco naruszył postanowienia punktu 6. oraz punktu 3 ust. 6 – 7 Regulaminu;

c. Użytkownik podjął działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, obiektywnie szkodliwe dla Serwisu lub innych Użytkowników;

d. Konfrontuj otrzymało zgłoszenie spełniające przesłanki Wiarygodnej Wiadomości lub urzędowe zawiadomienie dotyczące naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu – do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik jest podejrzewany o naruszenie Regulaminu.


8.2. Ograniczenie prawa Użytkownika do korzystania z Serwisu lub zawieszenie świadczenia Usług (w tym tymczasowe zablokowanie Konta) następuje na okres nieprzekraczający 60 dni (z zastrzeżeniem ust. 1 lit. d powyżej).
 
8.3. Konfrontuj swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji (tworzenia Konta).

8.4. W przypadku wystąpienia ważnej przyczyny rozumianej jako powtórne dopuszczenie się przez Użytkownika zachowania (działania) stanowiącego przyczyną ograniczenia prawa Użytkownika do korzystania z Serwisu lub zawieszenia wobec Użytkownika świadczenia usług (w tym tymczasowego zablokowania Konta), o których mowa w ust. 1 powyżej, Konfrontuj ma prawo rozwiązać Umowę z Użytkownikiem za 7-dniowym okresem wypowiedzenia.

8.5. Użytkownik, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 4 powyżej może korzystać z Serwisu po uprzednim kontakcie z Konfrontuj i po uzyskaniu zgody Konfrontuj na dalsze korzystanie z Serwisu w nieograniczonym zakresie.

8.6. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

8.7. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta w drodze procedury dostępnej za pośrednictwem Moje konto. Wraz z skorzystaniem z procedury usunięcia Konta rozpoczyna się 30-dniowy okres karencji w którym Użytkownik może powrócić do Serwisu i odwołać swoje oświadczenie o usunięciu Konta (rozwiązaniu Umowy) o ile zaloguje się na swoje Konto ww. okresie.

8.8. Użytkownik lub Gość ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również postanowień niniejszego Regulaminu oraz szkody wywołane działaniami Użytkownika lub Gościa w ramach Portalu.

9 Reklamacje

 
9.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu oraz reklamacje w zakresie Usług mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie Konfrontuj poprzez web@konfrontuj.pl.

9.2. Prosimy o umieszczenie w reklamacji Loginu Użytkownika (w przypadku Gościa – imienia, nazwiska oraz adresu e-mail), a także dokładnego opisu i wskazania przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji.

9.3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Konfrontuj w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

9.4. Konfrontuj może prowadzić okresowe przerwy techniczne w świadczeniu Usług objętych Umową, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy Serwisu lub infrastruktury technicznej, w sposób w jaki nie naruszy to praw Użytkowników. Konfrontuj dochowa staranności w informowaniu Użytkowników o przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.

10 Postanowienia końcowe

 

10.1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.
 

 
10.2. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2016 r.
 

 
10.3. Konfrontuj zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
 
 
a. zmiana przepisów prawa regulujących działalność Serwisu wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Konfrontuj oraz Użytkowników (Gości) określone w Umowie;

b. konieczność dostosowania działalności Konfrontuj do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

-decyzji właściwego w zakresie działalności Konfrontuj organu administracji publicznej lub
-orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Konfrontuj wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki Konfrontuj oraz Użytkowników (Gości) określone w Umowie;

c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Konfrontuj spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Konfrontuj Usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Konfrontuj dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych w ramach Serwisu;
 
e. połączenie, podział albo przekształcenie Konfrontuj lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Konfrontuj określonych w Regulaminie.


10.4. Konfrontuj poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 

 
10.5. W przypadku Użytkowników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
 
 

10.6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Konfrontuj udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Serwisie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail podany przy rejestracji Konta.
 

 
10.7. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 

 
10.8. Treść Regulaminu jest dostępna bezpłatnie pod następującym adresem: www.konfrontuj.pl/pl/regulamin

Loading...
Czekaj...